20/09/2022
từ 07:30 – 11:00
Một phần ấp Tân Trung Giồng A – xã Hiếu Trung Điện lực Tiểu Cần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 07:30 – 13:00
Ấp Phú Hòa xã Phương Thạnh Điện lực Càng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 09:15:00
Một phần ấp Ba xã Mỹ Long Nam. Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 09:15:00
Một phần ấp Trà Cuôn xã Kim Hòa Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Khóm 8, 9, TT Càng Long Điện lực Càng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:15:00 – 09:00
Một phần ấp Trì Phong xã Hòa Lợi Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:30 – 10:30
Một phần ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:30 – 10:30
Một phần ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 09:15:00 – 10:00
Một phần ấp Chăng Mật xã Hòa Lợi Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 09:45:00 – 11:00
Một phần ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 09:45:00 – 11:00
Một phần ấp Tư xã Mỹ Long Nam. Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 10:30 – 11:15:00
Một phần ấp Bến Có xã Nguyệt Hóa Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 10:40 – 11:40
Ấp tân An Chợ, Nhà Thờ xã tân An Điện lực Càng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 11:00 – 14:00
Một phần ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 11:00 – 14:00
Một phần ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 11:30 – 14:30
Một phần ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 11:30 – 14:30
Một phần ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 11:45:00 – 12:30
Một phần ấp Ô Chích A xã Lương Hòa Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 13:00 – 14:15:00
Một phần ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 13:00 – 14:15:00
Một phần ấp Tư xã Mỹ Long Nam. Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 13:00 – 16:30
– Một phần ấp Tân Đại – xã Hiếu Tử- Một phần ấp Tân Trung Giồng A – xã Hiếu Tử Điện lực Tiểu Cần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 13:30 – 15:30
Ấp Nhà Thờ xã Tân An Điện lực Càng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 14:30 – 15:45:00
Một phần ấp Bờ Kinh 2 xã Mỹ Hòa Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 14:30 – 15:45:00
Một phần ấp Lạc Thạnh B xã Thạnh Hòa Sơn. Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 15:00 – 17:30
Một phần ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 15:00 – 17:30
Một phần ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 16:00 – 17:00
Một phần ấp Bờ Kinh 2 xã Mỹ Hòa Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 07:30 – 08:30
Một phần Khóm 2 và Khóm 4 – Thị Trấn Tiểu Cần Điện lực Tiểu Cần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 07:30 – 15:00
Ấp Rạch Cát xã Đại Phúc Điện lực Càng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 11:30
Một phần Ấp Sóc Cầu xã Hùng Hòa huyện Tiểu Cần Điện lực Tiểu Cần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 14:00
Một phần ấp Đồng Cò xã Hiệp Mỹ Đông. Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần ấp Cái Già Bến xã Hiệp Mỹ Đông. Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:30 – 09:15:00
Một phần ấp Bà Ép – xã Phú Cần Điện lực Tiểu Cần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 09:00 – 11:30
Một phần ấp Cây Xoài, Cây Da xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 09:00 – 11:30
Một phần ấp Cây Xoài, Cây Da xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 09:00 – 11:30
Một phần ấp Vĩnh Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 09:00 – 11:30
Một phần ấp Vĩnh Khánh, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 09:30 – 10:15:00
Một phần ấp Định Phú A, Định Phú C – xã Long Thới Điện lực Tiểu Cần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 10:15:00 – 11:00
Một phần ấp Định Phú A, Định Phú C – xã Long Thới Điện lực Tiểu Cần

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 13:00 – 14:30
Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 13:00 – 14:30
Một phần ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 14:15:00 – 17:00
Một phần ấp Cái Già Bến xã Hiệp Mỹ Đông. Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 15:00 – 16:30
Một phần ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 15:00 – 16:30
Một phần ấp Cái Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:00 – 09:30
Mất điện một phần ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:00 – 09:30
Mất điện một phần ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp