19/09/2022
từ 06:00 – 16:30
Ấp Long Thành – thị trấn Phước Long Điện lực Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 06:30 – 10:00
Ấp 18 – xã Phong Thạnh Điện lực Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 08:30 – 11:00
Trạm khách hàng Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 09:00 – 09:30
trạm Nguyễn Văn Trung trụ 471ĐH/118/10K/10K1 tuyến 471ĐH.5 Điện lực Đông Hải

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

19/09/2022
từ 09:00 – 12:30
Ấp 10B – xã Tân Phong Điện lực Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2022
từ 11:00 – 11:30
trạm Ngô Thành Trung trụ 471ĐH/190/41/41K1 tuyến 471ĐH.13 Điện lực Đông Hải

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

19/09/2022
từ 12:00 – 12:30
trạm Huỳnh Hùng Anh trụ 471ĐH/190/45/45K2 tuyến 471ĐH.13 Điện lực Đông Hải

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

19/09/2022
từ 14:00 – 14:30
trạm Hồ Chí Thức trụ 476G/150A/63/04/04K3 tuyến 476G.8.7 Điện lực Đông Hải

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

19/09/2022
từ 15:30 – 16:00
trạm Nguyễn Phương Nam trụ 476G/150A/23/34/34K1 tuyến 476G.8.2 Điện lực Đông Hải

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

20/09/2022
từ 06:00 – 16:30
Ấp Long Đức – thị trấn Phước Long Điện lực Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 06:30 – 10:00
Ấp 23 – xã Phong Thạnh A Điện lực Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 07:00 – 11:00
Ấp Bình Tốt, Bình Tốt B, Huê 1 – xã Vĩnh Phú Tây Điện lực Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 07:00 – 16:30
Ấp Cây Cui, Xẻo Dừng – xã Ninh Thạnh Lợi Điện lực Hồng Dân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 07:30 – 09:30
Ấp Thọ Tiền – xã Phước Long Điện lực Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 08:00 – 11:00
Ấp Vĩnh Mẫu – xã Vĩnh Hậu Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 09:00 – 09:30
trạm Phạm Ngọc Anh trụ 476G/82/82K1 tuyến 476G Điện lực Đông Hải

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

20/09/2022
từ 09:00 – 11:30
Ấp Huê 2 – xã Vĩnh Thanh Điện lực Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 09:00 – 12:00
Ấp 25 – xã Phong Thạnh A Điện lực Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 10:00 – 12:00
Ấp Huê 3 – xã Vĩnh Phú Đông Điện lực Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 10:00 – 14:00
Ấp Bình Hổ, Bình Hổ A – xã Vĩnh Phú TâyẤp 21 – xã Phong Tân – huyện Giá Rai Điện lực Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 11:00 – 11:30
trạm NTCN Trần Thanh Triều trụ 476G/30B/80P/15/15K1 tuyến 476G.12.6 Điện lực Đông Hải

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

20/09/2022
từ 11:30 – 14:30
Ấp 25 – xã Phong Thạnh A Điện lực Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 13:00 – 13:45:00
Ấp Giồng Tra, Cây Gừa – xã Vĩnh Hậu A Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 13:00 – 13:45:00
Ấp Vĩnh Thạnh – xã Vĩnh Hậu Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 14:15:00 – 15:15:00
Ấp 15 – xã Vĩnh Hậu A Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 14:30 – 16:00
Ấp 12 – xã Vĩnh Hậu A Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/09/2022
từ 15:15:00 – 16:00
Ấp 12 – xã Vĩnh Hậu A Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 06:00 – 16:30
Ấp Nội Ô, Long Đức, Phước Thuận 1 – thị trấn Phước Long Điện lực Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 06:30 – 10:00
Ấp 24 – xã Phong Thạnh A Điện lực Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 06:30 – 16:30
Ấp Bà Chăng A – xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 06:30 – 16:30
Ấp Bà Chăng A – xã Châu Thới Điện Lực Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 07:00 – 10:30
Áp Phước 3B – xã Vĩnh Phú Đông Điện lực Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 07:00 – 16:30
Ấp Ninh Thạnh Tây – xã Ninh Thạnh Lợi Điện lực Hồng Dân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 07:30 – 09:00
Ấp Chùa Phật, Cái Tràm B – thị trấn Hòa Bình Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 07:30 – 10:30
Ấp Ninh Phước – xã Ninh Quới A Điện lực Hồng Dân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 08:00 – 10:30
Ấp Long Hà – xã Điền Hải; Ấp Thuận Điền, An Điền – xã Long Điền Tây Điện lực Đông Hải

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

21/09/2022
từ 09:00 – 12:30
Ấp 18 – xã Phong Tân Điện lực Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 09:30 – 10:15:00
Ấp Chùa Phật – thị trấn Hòa Bình Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 10:30 – 13:00
Ấp Thọ Hậu – xã Phước Long Điện lực Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 11:00 – 11:45:00
Ấp Xóm Lớn A, Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Mỹ A Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 11:00 – 13:30
Ấp 3 – thị trấn Gành Hào Điện lực Đông Hải

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

21/09/2022
từ 12:15:00 – 13:00
Ấp Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Mỹ A Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 13:30 – 14:15:00
Ấp Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Mỹ A Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/09/2022
từ 14:45:00 – 15:30
Ấp Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Mỹ A Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 06:30 – 10:00
Khóm 8 – phường Láng Tròn Điện lực Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 07:00 – 11:30
Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu – xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Mẫu – xã Vĩnh Hậu. Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 07:00 – 16:30
Ấp Ninh Thạnh Tây, Kos Thum – xã Ninh Thạnh Lợi Điện lực Hồng Dân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 08:00 – 10:00
Ấp Rạch Rắn – xã Long Điền Điện lực Đông Hải

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

22/09/2022
từ 09:00 – 12:00
Ấp Doanh Điền – xã Điền Hải Điện lực Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 09:00 – 12:30
Ấp 11 – xã Phong Thạnh Đông; Ấp Tường 3B – xã Vĩnh Thanh Điện lực Giá Rai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2022
từ 11:00 – 16:00
Ấp Vĩnh Tiến, Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới – xã Vĩnh Thịnh Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/09/2022
từ 07:00 – 16:30
Ấp Ninh Xẻo Gừa – xã Ninh Thạnh Lợi Điện lực Hồng Dân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/09/2022
từ 07:00 – 16:30
Ấp Ninh Xẻo Gừa – xã Ninh Thạnh Lợi Điện lực Hồng Dân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/09/2022
từ 08:00 – 08:45:00
Ấp Vĩnh Mới – xã Vĩnh Thịnh Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/09/2022
từ 09:00 – 09:45:00
Ấp Vĩnh Mới – xã Vĩnh Thịnh Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/09/2022
từ 10:15:00 – 11:00
Ấp Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến – xã Vĩnh Thịnh Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/09/2022
từ 12:30 – 13:15:00
Ấp Vĩnh Mới – xã Vĩnh Thịnh Điện lực Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp