Lịch cắt điện An Giang danh sách chi tiết

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

03/10/2022

từ 07:30 – 11:30

Một phần phường Mỹ Phước ( một phần Kênh Đào) – TPLX

Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

03/10/2022

từ 08:30 – 09:15:00

ấp Phú Hữu- xã Định Mỹ- huyện Thoại Sơn.

Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022

từ 09:30 – 10:30

ấp Phú Hữu- xã Định Mỹ- huyện Thoại Sơn.

Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022

từ 13:10 – 14:30

ấp Phú Hữu- xã Định Mỹ- huyện Thoại Sơn.

Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:00 – 18:00

Khu vực phường Mỹ Thạnh ( khu vực trạm Bơm Cái Sắn cũ) TPLX

Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Khu vực trạm Bưu Cục Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Nhuận-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Khu vực trạm Bưu Điện Vĩnh Bình, xã Vĩnh An-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Khu vực trạm DNTN Hồ Tuấn Huy, xã Vĩnh Hanh-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Khu vực trạm Huỳnh Văn Hòi, xã Vĩnh Nhuận-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Khu vực trạm Nguyễn Cà Thum, xã Vĩnh An-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Khu vực trạm bơm Vĩnh Bình C, xã Vĩnh Hanh-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Khu vực trạm cần Đăng 4, xã Cần Đăng-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Khu vực trạm Đỗ Tùng Lâm, xã Vĩnh An-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Khu vực trạm Đỗ Tùng Lâm, xã Vĩnh An-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Khu vực trạm Đỗ Văn Lẹ, xã Vĩnh An-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Một phần TT An Châu (Khu vực Chơ xếp bà lý, hãng nước mắm dười)-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Trạm Bơm Sa Tô 2, trụ 474AP/200/19/5/1A, xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Trạm Bơm Sa Tô 2, trụ 474AP/200/19/5/1A, xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Trạm Bơm Sa Tô, trụ 474AP/200/19/5, xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Trạm Bơm Sa Tô, trụ 474AP/200/19/5, xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Tuyến dân cư Giồng Cây Đa, xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Tuyến dân cư Giồng Cây Đa, xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Tuyến dân cư Giồng Cây Đa, xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

Tuyến dân cư Giồng Cây Đa, xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

khách hàng DNTN Huy Dũng, xã Cần Đăng-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 16:30

khách hàng XN môi trường đô thị, xã Bình Hòa-huyện Châu Thành

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 17:00

Một phần xã Hoà Lạc (khu vực kênh Bắc Phú Lạc) – huyện Phú Tân.

Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 17:00

Một phần xã Hoà Lạc (khu vực kênh Bắc Phú Lạc) – huyện Phú Tân.

Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 12:00

Trạm bơm CTy TNHH1TVKTTL-TB MƯƠNG TRƯỜNG HỌC, trụ 472CĐ/7/84, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 12:00

Trạm bơm CTy TNHH1TVKTTL-TB MƯƠNG TRƯỜNG HỌC, trụ 472CĐ/7/84, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 12:00

Trạm bơm HTX -Hiệp Thành (Võ Văn Bình), trụ 472CĐ/7/86/1, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 12:00

Trạm bơm HTX -Hiệp Thành (Võ Văn Bình), trụ 472CĐ/7/86/1, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 12:00

Trạm bơm HTX Đức Thành, trụ 472CĐ/7/68/1, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 12:00

Trạm bơm HTX Đức Thành, trụ 472CĐ/7/68/1, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 12:00

Trạm bơm THT SX HIỆP THẠNH(TB ÔNG LỢI), trụ 472CĐ/7/75B/1, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 12:00

Trạm bơm THT SX HIỆP THẠNH(TB ÔNG LỢI), trụ 472CĐ/7/75B/1, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 12:30

Một phần phường Mỹ Hòa ( từ cầu Rạch Dun đến cầu Y Tế) TPLX

Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/10/2022

từ 08:00 – 14:00

Đường nguyễn huệ ( từ cầu Kinh F đến nhà hàng Phụng Hoàng), ấp Bắc Sơn, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 16:30

Một phần phường Bình Khánh ( một phần rạch thông Lưu) TPLX

Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/10/2022

từ 08:00 – 16:30

Một phần phường Bình Khánh ( một phần rạch thông Lưu) TPLX

Điện lực Long Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Phường Long Phú – Tân Châu – AG

Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Xã Châu Phong – Tân Châu – AG

Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Xã Châu Phong – Tân Châu – AG

Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Xã Vĩnh Lộc – An Phú – AG

Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Xã Vĩnh Lộc – An Phú – AG

Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 17:00

Xã Vĩnh Lộc – An Phú – AG

Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:30 – 09:30

ấp Tân Phú, xã Tây Phú- huyện Thoại Sơn.

Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 09:40 – 10:40

ấp Tân Phú, xã Tây Phú- huyện Thoại Sơn.

Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 11:00 – 12:00

ấp Tân Phú, xã Tây Phú- huyện Thoại Sơn.

Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 13:00 – 17:00

Trạm biến áp T4A Vĩnh Mỹ 472CĐ/7/79 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 13:00 – 17:00

Trạm biến áp T4A Vĩnh Mỹ 472CĐ/7/79 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 13:00 – 17:00

Trạm bơm Kênh Đào 3, trụ 472CĐ/7/78, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 13:00 – 17:00

Trạm bơm Kênh Đào 3, trụ 472CĐ/7/78, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 13:00 – 17:00

Trạm bơm THT-SX Hiệp Thạnh (TB Hùng Em Nam Kênh Đào), trụ 472CĐ/7/88A/1, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 13:00 – 17:00

Trạm bơm THT-SX Hiệp Thạnh (TB Hùng Em Nam Kênh Đào), trụ 472CĐ/7/88A/1, xã Vĩnh Châu, Tp Châu Đốc.

Điện lực Châu Đốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 13:30 – 14:30

ấp Tân Phú, xã Tây Phú- huyện Thoại Sơn.

Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 14:30 – 15:30

ấp Tân Phú, xã Tây Phú- huyện Thoại Sơn.

Điện lực Thọai Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp