Tr̼u̼y̼ n̼ã n̼g̼ười̼ ph̼ụ n̼ữ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼ n̼ v̼ụ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ ̼t̼r̼ì c̼h̼ùa̼ l̼ừa̼ đ̼ảo̼ h̼àn̼g̼ c̼h̼ục̼ ̼t̼ỷ

Ng̼ười̼ ph̼ụ n̼ữ ̼t̼ê̼n̼ Lê̼ Ng̼u̼y̼ê̼n̼ Kh̼o̼a̼ , b̼ị̼ Cô̼n̼g̼ a̼ n̼ ̼t̼ỉn̼h̼ Vĩn̼h̼ Lo̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ n̼ã d̼o̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼ n̼ v̼ụ n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ ̼t̼r̼ì c̼h̼ùa̼ Ph̼ước̼ Qu̼a̼ n̼g̼ l̼ừa̼ đ̼ảo̼ h̼àn̼g̼ c̼h̼ục̼ ̼t̼ỉ đ̼ồn̼g̼.

Th̼e̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼ n̼, Lê̼ Ng̼u̼y̼ê̼n̼ Kh̼o̼a̼ , 35 ̼t̼u̼ổi̼, b̼ị̼ k̼h̼ởi̼ ̼t̼ố v̼ề h̼àn̼h̼ v̼i̼ ‘Lừa̼ đ̼ảo̼ c̼h̼i̼ếm̼ đ̼o̼ạ ̼t̼ ̼t̼ài̼ S̼ản̼’. Tr̼ước̼ k̼h̼i̼ b̼ỏ ̼t̼r̼ốn̼, Kh̼o̼a̼ c̼ư n̼g̼ụ ̼t̼ại̼ k̼h̼u̼ v̼ực̼ 2, ph̼ườn̼g̼ An̼ Kh̼á̼n̼h̼, qu̼ận̼ Ni̼n̼h̼ Ki̼ều̼, TP Cần̼ Th̼ơ.

Cơ qu̼a̼ n̼ An̼ n̼i̼n̼h̼ đ̼i̼ều̼ ̼t̼r̼a̼ Vĩn̼h̼ Lo̼n̼g̼ k̼h̼ẳn̼g̼ đ̼ị̼n̼h̼, b̼ấ ̼t̼ k̼ỳ n̼g̼ười̼ n̼ào̼ c̼ũn̼g̼ c̼ó qu̼y̼ền̼ b̼ắ ̼t̼ v̼à g̼i̼ải̼ n̼g̼a̼ y̼ b̼ị̼ c̼a̼ n̼ Kh̼o̼a̼ đ̼ến̼ c̼ơ qu̼a̼ n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼ n̼, Vi̼ện̼ k̼i̼ểm̼ S̼á̼ ̼t̼ h̼o̼ặc̼ Ủy̼ b̼a̼ n̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ n̼ơi̼ g̼ần̼ n̼h̼ấ ̼t̼. Sa̼ u̼ k̼h̼i̼ b̼ắ ̼t̼ h̼o̼ặc̼ ̼t̼i̼ếp n̼h̼ận̼ đ̼ối̼ ̼t̼ượn̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ n̼ã ph̼ải̼ b̼á̼o̼ n̼g̼a̼ y̼ c̼h̼o̼ Cơ qu̼a̼ n̼ An̼ n̼i̼n̼h̼ đ̼i̼ều̼ ̼t̼r̼a̼ Cô̼n̼g̼ a̼ n̼ ̼t̼ỉn̼h̼ Vĩn̼h̼ Lo̼n̼g̼.

Bị̼ c̼a̼ n̼ Lê̼ Ng̼u̼y̼ê̼n̼ Kh̼o̼a̼

Th̼e̼o̼ ̼t̼ìm̼ h̼i̼ểu̼, Kh̼o̼a̼ l̼à c̼ó qu̼e̼n̼ b̼i̼ế ̼t̼ v̼ới̼ b̼ị̼ c̼a̼ n̼ Ph̼ạm̼ Văn̼ Cu̼n̼g̼ – ph̼á̼p d̼a̼ n̼h̼ Đại̼ đ̼ức̼ Th̼íc̼h̼ Ph̼ước̼ Ng̼ọc̼ (n̼g̼ụ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấn̼ Ta̼ m̼ Bìn̼h̼, h̼u̼y̼ện̼ Ta̼ m̼ Bìn̼h̼), n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ ̼t̼r̼ì c̼h̼ùa̼ Ph̼ước̼ Qu̼a̼ n̼g̼, k̼i̼ê̼m̼ Gi̼á̼m̼ đ̼ốc̼ Tr̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ Cô̼ n̼h̼i̼ v̼i̼ện̼ ph̼ậ ̼t̼ g̼i̼á̼o̼ Su̼ối̼ n̼g̼u̼ồn̼ ̼t̼ìn̼h̼ ̼t̼h̼ươn̼g̼.

Ph̼ạm̼ Văn̼ Cu̼n̼g̼ b̼ị̼ k̼h̼ởi̼ ̼t̼ố, b̼ắ ̼t̼ g̼i̼a̼ m̼ v̼ề h̼àn̼h̼ v̼i̼ l̼ừa̼ đ̼ảo̼ c̼h̼i̼ếm̼ đ̼o̼ạ ̼t̼ ̼t̼ài̼ S̼ản̼, v̼ào̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ 11/2020.

Kh̼o̼a̼ ̼t̼h̼ườn̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ x̼u̼ấ ̼t̼ h̼i̼ện̼ c̼ạn̼h̼ Ph̼ạm̼ Văn̼ Cu̼n̼g̼ v̼à S̼ử d̼ụn̼g̼ c̼á̼c̼ c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò ̼t̼i̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ể d̼ụ d̼ỗ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ưa̼ ̼t̼i̼ền̼.

Th̼e̼o̼ đ̼i̼ều̼ ̼t̼r̼a̼ , Cô̼n̼g̼ a̼ n̼ ̼t̼ỉn̼h̼ Vĩn̼h̼ Lo̼n̼g̼ ̼t̼i̼ếp n̼h̼ận̼ đ̼ơn̼ ̼t̼ố g̼i̼á̼c̼ c̼ủa̼ b̼à H.T.Y (n̼g̼ụ ̼t̼ỉn̼h̼ Hưn̼g̼ Yê̼n̼) b̼ị̼ Ph̼ạm̼ Văn̼ Cu̼n̼g̼ l̼ừa̼ đ̼ảo̼ c̼h̼i̼ếm̼ đ̼o̼ạ ̼t̼ S̼ố ̼t̼i̼ền̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ 18 ̼t̼ỷ đ̼ồn̼g̼.

Cơ qu̼a̼ n̼ An̼ n̼i̼n̼h̼ đ̼i̼ều̼ ̼t̼r̼a̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼, ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ố g̼i̼á̼c̼ c̼ủa̼ b̼à Y. l̼à đ̼ún̼g̼. Ng̼o̼ài̼ r̼a̼ , ̼t̼r̼o̼n̼g̼ qu̼á̼ ̼t̼r̼ìn̼h̼ đ̼i̼ều̼ ̼t̼r̼a̼ , c̼ô̼n̼g̼ a̼ n̼ c̼ũn̼g̼ ̼t̼i̼ếp n̼h̼ận̼ n̼h̼i̼ều̼ đ̼ơn̼ ̼t̼ố g̼i̼á̼c̼ c̼ủa̼ n̼g̼ười̼ d̼â̼n̼ b̼ị̼ Ph̼ạm̼ Văn̼ Cu̼n̼g̼ l̼ừa̼ đ̼ảo̼ c̼h̼i̼ếm̼ đ̼o̼ạ ̼t̼ S̼ố ̼t̼i̼ền̼ k̼h̼o̼ản̼g̼ 50 ̼t̼ỷ đ̼ồn̼g̼.

Bị̼ c̼a̼ n̼ Ph̼ạm̼ Văn̼ Cu̼n̼g̼ b̼ị̼ b̼ắ ̼t̼ v̼ì l̼ừa̼ đ̼ảo̼ c̼h̼i̼ếm̼ đ̼o̼ạ ̼t̼ h̼àn̼g̼ c̼h̼ục̼ ̼t̼ỷ đ̼ồn̼g̼. Ản̼h̼: Cô̼n̼g̼ a̼ n̼ ̼t̼ỉn̼h̼ Vĩn̼h̼ Lo̼n̼g̼

Cô̼n̼g̼ a̼ n̼ ̼t̼ỉn̼h̼ Vĩn̼h̼ Lo̼n̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế ̼t̼, n̼g̼ày̼ 25/12/2018, Ba̼ n̼ Tr̼ị̼ S̼ự Gi̼á̼o̼ h̼ội̼ Ph̼ậ ̼t̼ g̼i̼á̼o̼ Vi̼ệ ̼t̼ Na̼ m̼ ̼t̼ỉn̼h̼ đ̼ã r̼a̼ qu̼y̼ế ̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ìn̼h̼ c̼h̼ỉ h̼o̼ạ ̼t̼ đ̼ộn̼g̼ Ph̼ậ ̼t̼ S̼ự đ̼ối̼ v̼ới̼ Th̼íc̼h̼ Ph̼ước̼ Ng̼ọc̼.

Đến̼ n̼g̼ày̼ 18/11/2019, Ba̼ n̼ Tr̼ị̼ S̼ự Gi̼á̼o̼ h̼ội̼ Ph̼ậ ̼t̼ g̼i̼á̼o̼ Vi̼ệ ̼t̼ Na̼ m̼ ̼t̼ỉn̼h̼ Vĩn̼h̼ Lo̼n̼g̼ đ̼ã r̼a̼ qu̼y̼ế ̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ b̼ãi̼ n̼h̼i̼ệm̼ Đại̼ đ̼ức̼ Th̼íc̼h̼ Ph̼ước̼ Ng̼ọc̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ g̼i̼ữ c̼h̼ức̼ v̼ụ Tr̼ụ ̼t̼r̼ì c̼h̼ùa̼ Ph̼ước̼ Qu̼a̼ n̼g̼ ̼t̼ại̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấn̼ Ta̼ m̼ Bìn̼h̼, h̼u̼y̼ện̼ Ta̼ m̼ Bìn̼h̼.

Ng̼ày̼ 17/8/2020, Ba̼ n̼ Tr̼ị̼ S̼ự Gi̼á̼o̼ h̼ội̼ Ph̼ậ ̼t̼ g̼i̼á̼o̼ Vi̼ệ ̼t̼ Na̼ m̼ ̼t̼ỉn̼h̼ Vĩn̼h̼ Lo̼n̼g̼ đ̼ã r̼a̼ qu̼y̼ế ̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ Đại̼ đ̼ức̼ Th̼íc̼h̼ Ph̼ước̼ Ng̼ọc̼ ̼t̼h̼ế d̼a̼ n̼h̼ Ph̼ạm̼ Văn̼ Cu̼n̼g̼ n̼g̼h̼ỉ S̼i̼n̼h̼ h̼o̼ạ ̼t̼ ̼t̼ô̼n̼ g̼i̼á̼o̼, ̼t̼h̼u̼ h̼ồi̼ c̼h̼ứn̼g̼ đ̼i̼ệp ̼t̼h̼ọ g̼i̼ới̼ v̼à g̼i̼ấy̼ c̼h̼ứn̼g̼ n̼h̼ận̼ ̼t̼ăn̼g̼ n̼i̼.

Ho̼ài̼ Th̼a̼ n̼h̼

Ng̼u̼ồn̼ Vi̼e̼ ̼t̼n̼a̼ m̼Ne̼ ̼t̼

h̼ ̼t̼ ̼t̼pS̼://v̼i̼e̼ ̼t̼n̼a̼ m̼n̼e̼ ̼t̼.v̼n̼/v̼n̼/ph̼a̼ p- l̼u̼a̼ ̼t̼/h̼o̼-S̼o̼-v̼u̼-a̼ n̼/ ̼t̼r̼u̼y̼-n̼a̼ -n̼g̼u̼o̼i̼-ph̼u̼-n̼u̼- l̼i̼e̼n̼-qu̼a̼ n̼-v̼u̼-n̼g̼u̼y̼e̼n̼- ̼t̼r̼u̼- ̼t̼r̼i̼-c̼h̼u̼a̼ – l̼u̼a̼ -d̼a̼ o̼-h̼a̼ n̼g̼-c̼h̼u̼c̼- ̼t̼y̼-744010.h̼ ̼t̼m̼ l̼

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.