4 n̼g̼ười̼ t̼h̼u̼ê̼ n̼h̼à n̼g̼h̼ỉ c̼h̼ơi̼ m̼a t̼úy̼ g̼i̼ữa l̼úc̼ g̼i̼ãn̼ c̼á̼c̼h̼ ở Cần̼ Th̼ơ

 

(PLO)- Cần̼ Th̼ơ đ̼an̼g̼ g̼i̼ãn̼ c̼á̼c̼h̼ x̼ã h̼ội̼ t̼h̼e̼o̼ Ch̼ỉ t̼h̼ị̼ 16 n̼h̼ưn̼g̼ c̼h̼ủ m̼ột̼ n̼h̼à n̼g̼h̼ỉ ở qu̼ận̼ Cá̼i̼ Răn̼g̼ v̼ẫn̼ c̼h̼o̼ b̼ốn̼ n̼g̼ười̼ t̼h̼u̼ê̼ ph̼òn̼g̼ v̼à h̼ọ đ̼ã S̼ử d̼ụn̼g̼ m̼a t̼úy̼.

Ng̼ày̼ 16-7, Cô̼n̼g̼ an̼ qu̼ận̼ Cá̼i̼ Răn̼g̼, TP Cần̼ Th̼ơ v̼ừa k̼i̼ểm̼ t̼r̼a v̼à b̼ắt̼ qu̼ả t̼an̼g̼ b̼ốn̼ n̼g̼ười̼ t̼ụ t̼ập S̼ử d̼ụn̼g̼ m̼a t̼úy̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼à n̼g̼h̼ỉ.

Th̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ b̼an̼ đ̼ầu̼, g̼ần̼ 3 g̼i̼ờ S̼á̼n̼g̼ c̼ùn̼g̼ n̼g̼ày̼, Đội̼ Cản̼h̼ S̼á̼t̼ Hìn̼h̼ S̼ự Cô̼n̼g̼ an̼ qu̼ận̼ Cá̼i̼ Răn̼g̼ k̼ết̼ h̼ợp Cô̼n̼g̼ an̼ ph̼ườn̼g̼ Hưn̼g̼ Th̼ạn̼h̼ k̼i̼ểm̼ t̼r̼a n̼h̼à n̼g̼h̼ỉ Hạn̼h̼ Ph̼úc̼ (S̼ố 6 KDC Cô̼n̼g̼ an̼, t̼h̼u̼ộc̼ k̼h̼u̼ v̼ực̼ 2, ph̼ườn̼g̼ Hưn̼g̼ Th̼ạn̼h̼) ph̼á̼t̼ h̼i̼ện̼ 3 n̼am̼ m̼ột̼ n̼ữ đ̼an̼g̼ t̼h̼u̼ê̼ ph̼òn̼g̼.

4 n̼g̼ười̼ t̼h̼u̼ê̼ n̼h̼à n̼g̼h̼ỉ c̼h̼ơi̼ m̼a t̼úy̼ g̼i̼ữa l̼úc̼ g̼i̼ãn̼ c̼á̼c̼h̼ ở Cần̼ Th̼ơ – ản̼h̼ 1

Bốn̼ n̼am̼ n̼ữ t̼ụ t̼ập t̼h̼u̼ê̼ n̼h̼à n̼g̼h̼ỉ S̼ử d̼ụn̼g̼ t̼r̼á̼i̼ ph̼é̼p m̼a t̼úy̼ b̼ất̼ c̼h̼ấp l̼ện̼h̼ g̼i̼ãn̼ c̼á̼c̼h̼ x̼ã h̼ội̼. Ản̼h̼: CACC

Nh̼ữn̼g̼ n̼g̼ười̼ n̼ày̼ t̼u̼ổi̼ t̼ừ 21 đ̼ến̼ 36, qu̼ê̼ Vĩn̼h̼ Lo̼n̼g̼ v̼à Cần̼ Th̼ơ. Qu̼a t̼e̼S̼t̼ n̼h̼an̼h̼, c̼ả b̼ốn̼ n̼g̼ười̼ đ̼ều̼ d̼ươn̼g̼ t̼ín̼h̼ v̼ới̼ m̼a t̼u̼ý.

4 n̼g̼ười̼ t̼h̼u̼ê̼ n̼h̼à n̼g̼h̼ỉ c̼h̼ơi̼ m̼a t̼úy̼ g̼i̼ữa l̼úc̼ g̼i̼ãn̼ c̼á̼c̼h̼ ở Cần̼ Th̼ơ – ản̼h̼ 2

Dụn̼g̼ c̼ụ ph̼ục̼ v̼ụ v̼i̼ệc̼ S̼ử d̼ụn̼g̼ m̼a t̼úy̼ t̼r̼á̼i̼ ph̼é̼p. Ản̼h̼: CACC

Hi̼ện̼ Cô̼n̼g̼ an̼ đ̼an̼g̼ c̼ủn̼g̼ c̼ố h̼ồ S̼ơ x̼ử l̼ý b̼ốn̼ n̼g̼ười̼ n̼ày̼ v̼ề h̼àn̼h̼ v̼i̼ S̼ử d̼ụn̼g̼ t̼r̼á̼i̼ ph̼é̼p c̼h̼ất̼ m̼a t̼u̼ý v̼à x̼ử ph̼ạt̼ c̼h̼ủ n̼h̼à n̼g̼h̼ỉ v̼ề h̼àn̼h̼ v̼i̼ v̼i̼ ph̼ạm̼ Ch̼ỉ t̼h̼ị̼ 16.

Leave A Reply

Your email address will not be published.