“̼C̼h̼â̼n̼ d̼à̼i̼”̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼a̼o̼ n̼u̼ô̼i̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ n̼gh̼ỉ̼,̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ q̼u̼ý̼ ô̼n̼g “̼t̼ớ̼i̼ b̼ế̼n̼”̼ gi̼á̼ 3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g

̼M̼ở̼ r̼ộ̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ụ̼ á̼n̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ S̼ơ̼n̼,̼ T̼ú̼ v̼à̼ M̼ư̼u̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼h̼â̼n̼ v̼ậ̼t̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ v̼i̼ệ̼c̼ m̼u̼a̼,̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼ t̼ừ̼ x̼a̼.̼
̼N̼gà̼y̼ 1̼9̼/̼6̼,̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ N̼a̼m̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ P̼h̼ò̼n̼g C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ (̼P̼C̼0̼2̼)̼ -̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ N̼a̼m̼ v̼ừ̼a̼ t̼r̼i̼ệ̼t̼ p̼h̼á̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼â̼y̼ M̼ô̼i̼ gi̼ớ̼i̼ m̼ạ̼i̼ d̼â̼m̼,̼ đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g D̼ư̼ơ̼n̼g T̼r̼ư̼ờ̼n̼g S̼ơ̼n̼,̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ T̼ú̼ v̼à̼ D̼ư̼ơ̼n̼g V̼ă̼n̼ M̼ư̼u̼ (̼c̼ù̼n̼g ở̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼â̼n̼ Y̼ê̼n̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ắ̼c̼ gi̼a̼n̼g)̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ M̼ô̼i̼ gi̼ớ̼i̼ m̼ạ̼i̼ d̼â̼m̼.̼

“̼C̼h̼â̼n̼ d̼à̼i̼”̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼a̼o̼ n̼u̼ô̼i̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ n̼gh̼ỉ̼,̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ q̼u̼ý̼ ô̼n̼g “̼t̼ớ̼i̼ b̼ế̼n̼”̼ gi̼á̼ 3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g

̼L̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼â̼y̼ m̼ô̼i̼ gi̼ớ̼i̼ m̼ạ̼i̼ d̼â̼m̼ n̼à̼y̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼ũ̼n̼g đ̼a̼n̼g c̼ủ̼n̼g c̼ố̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼,̼ x̼ử̼ l̼ý̼ H̼o̼à̼n̼g T̼h̼ị̼ V̼ị̼n̼h̼ (̼5̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ ở̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g Đ̼ồ̼n̼g V̼ă̼n̼,̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ D̼u̼y̼ T̼i̼ê̼n̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ H̼à̼ N̼a̼m̼)̼,̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼ n̼gh̼ỉ̼ T̼ù̼n̼g D̼ư̼ơ̼n̼g (̼c̼ó̼ đ̼ị̼a̼ c̼h̼ỉ̼ t̼ạ̼i̼ t̼ổ̼ d̼â̼n̼ p̼h̼ố̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ T̼i̼ế̼n̼,̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g Đ̼ồ̼n̼g V̼ă̼n̼)̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ C̼h̼ứ̼a̼ c̼h̼ấ̼p̼ m̼ạ̼i̼ d̼â̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ n̼gà̼y̼ 2̼2̼/̼4̼,̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ô̼n̼g a̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ n̼h̼à̼ n̼gh̼ỉ̼ T̼ù̼n̼g D̼ư̼ơ̼n̼g v̼à̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ 4̼ đ̼ô̼i̼ n̼a̼m̼ n̼ữ̼ đ̼a̼n̼g m̼u̼a̼,̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼.̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ t̼a̼n̼g v̼ậ̼t̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ b̼ị̼ t̼h̼u̼ gi̼ữ̼.̼

 

̼Q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ m̼ở̼ r̼ộ̼n̼g v̼ụ̼ á̼n̼,̼ p̼h̼ò̼n̼g P̼C̼0̼2̼ đ̼ã̼ b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ D̼ư̼ơ̼n̼g T̼r̼ư̼ờ̼n̼g S̼ơ̼n̼,̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ T̼ú̼ v̼à̼ D̼ư̼ơ̼n̼g V̼ă̼n̼ M̼ư̼u̼.̼

̼Đ̼ấ̼u̼ t̼r̼a̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g,̼ p̼h̼ò̼n̼g P̼C̼0̼2̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼h̼á̼n̼g 1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ S̼ơ̼n̼,̼ T̼ú̼ v̼à̼ M̼ư̼u̼ t̼h̼u̼ê̼ n̼h̼à̼ ở̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼,̼ l̼ậ̼p̼ c̼á̼c̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ m̼ạ̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ v̼à̼ t̼ì̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 4̼ gá̼i̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼.̼ N̼h̼ó̼m̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g đ̼ã̼ t̼h̼u̼ n̼ạ̼p̼ 4̼ “̼c̼h̼â̼n̼ d̼à̼i̼”̼ n̼à̼y̼ v̼à̼o̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼â̼y̼ m̼ô̼i̼ gi̼ớ̼i̼ m̼ạ̼i̼ d̼â̼m̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.̼

Thông tin sốc vụ phá đường dây "mỹ nhân" đi "sex tour" giá 10 triệu đồng

“Chân dài” được bao nuôi trong nhà nghỉ, chiều quý ông “tới bến” giá 300.000 đồng – 2

 

̼S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ S̼ơ̼n̼,̼ T̼ú̼ v̼à̼ M̼ư̼u̼ b̼à̼n̼ b̼ạ̼c̼,̼ t̼h̼ố̼n̼g n̼h̼ấ̼t̼ v̼ớ̼i̼ b̼à̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼ n̼gh̼ỉ̼ l̼à̼ V̼ị̼n̼h̼ đ̼ể̼ c̼h̼o̼ 4̼ “̼c̼h̼â̼n̼ d̼à̼i̼”̼ ở̼ l̼ạ̼i̼ l̼â̼u̼ d̼à̼i̼ v̼ớ̼i̼ gi̼á̼ 1̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g/̼n̼gà̼y̼ đ̼ể̼ t̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ v̼i̼ệ̼c̼ m̼u̼a̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼.̼

̼C̼á̼c̼ “̼q̼u̼ý̼ ô̼n̼g”̼ c̼ó̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ m̼u̼a̼ d̼â̼m̼ s̼ẽ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ S̼ơ̼n̼,̼ T̼ú̼ v̼à̼ M̼ư̼u̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ r̼ồ̼i̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ị̼n̼h̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ n̼gh̼ỉ̼ T̼ù̼n̼g D̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ể̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ c̼u̼ộ̼c̼ m̼u̼a̼ b̼á̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ -̼ t̼i̼ề̼n̼.̼ S̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ m̼à̼ “̼q̼u̼ý̼ ô̼n̼g”̼ p̼h̼ả̼i̼ b̼ỏ̼ r̼a̼ đ̼ể̼ v̼u̼i̼ v̼ẻ̼ v̼ớ̼i̼ “̼c̼h̼â̼n̼ d̼à̼i̼”̼ l̼à̼ 3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g/̼n̼gư̼ờ̼i̼/̼l̼ư̼ợ̼t̼.̼ C̼á̼c̼ “̼c̼h̼â̼n̼ d̼à̼i̼”̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼ắ̼t̼ p̼h̼ế̼ c̼h̼o̼ 3̼ “̼t̼ú̼ ô̼n̼g”̼ 5̼0̼%̼ l̼à̼ 1̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g/̼l̼ư̼ợ̼t̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼.̼

̼C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ H̼o̼à̼n̼g T̼h̼ị̼ V̼ị̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼â̼u̼ k̼ế̼t̼ v̼ớ̼i̼ 3̼ “̼t̼ú̼ ô̼n̼g”̼ đ̼ể̼ c̼h̼ứ̼a̼ c̼h̼ấ̼p̼ 4̼ “̼c̼h̼â̼n̼ d̼à̼i̼”̼ v̼à̼ t̼h̼u̼ t̼i̼ề̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g m̼ỗ̼i̼ l̼ư̼ợ̼t̼ m̼u̼a̼,̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼ l̼à̼ 1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g/̼l̼ư̼ợ̼t̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼a̼n̼g t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼ử̼ l̼ý̼ t̼h̼e̼o̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼.̼

Nguồn:https://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/chan-dai-duoc-bao-nuoi-trong-nha-nghi-chieu-quy-ong-toi-ben-gia-300000-dong-c51a1263141.html?utm_source=coccoc&utm_medium=ccnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.